Technikum Komunikacyjne Nr 25 (Kraków) - Technika - www.gimnazjalisty.info(rmator) - Portal Gimnazjalistów

WyszukiwanieSzukaj
Szukane wyrażenie:

Przeszukaj:

 
Wasze opinie

Opinia, Zespół Szkół, Lędziny:

Osobiście bardzo miło będę wspominała okres szkoły średniej... miałam rewelacyjnych nauczycieli i kolegów w klasie... z wieloma na pewno nie stracę kontaktu...

Czytaj więcej »


AnkietyAnkiety
Sugestie dotyczące strony:

Sugestie dotyczące informatorów:

Jak oceniasz naszą stronę:
Jest Super!!
Całkiem całkiem :)
Może być
Wymaga dopracowania
Nie podoba mi się :(
Zdejmijcie ją!!

Ankiety są anonimowe

 
LicznikLicznik

Odwiedzin łącznie: 2380512
W tym dzisiaj: 9

Unikalnych odwiedzin: 116319
W tym dzisiaj: 5

W naszej bazie znajduje się:
2220 szkół ponadgimnazjalnych, w tym 685 Liceów Ogólnokształcących,
478 Techników
i 675 Zespołów Szkół

 

gimnazjalisty.info » Technika (Kraków) » Technikum Komunikacyjne Nr 25

[+] Dodaj do porównania

Technikum Komunikacyjne Nr 25

ul. Ułanów 3
31-450 Kraków
-
tel. (12) 411 54 34
fax (12) 411 78 25

Inne placówki prowadzone przez Zespół Szkół nr 1:
Zasadnicza Szkoła Zawodowa Nr 27 |

 

Opis

Technikum Komunikacyjne kształci obecnie w następujących zawodach: technik telekomunikacji, technik elektronik, technik elektryk, technik mechanik technik logistyk (od 1 września 2005 roku) technik informatyk (2006) oraz technik pojazdów samochodowych (2009). Od 2004 roku wchodzące w skład Zespołu Gimnazjum Nr 73 posiada Certyfikat Szkoły Promującej Bezpieczeństwo. 21 listopada 2005 roku została podpisana umowa o współpracy ze szkołą węgierską Energettikkai Szakkozepiskola es Kollegium w Paks w ramach programu Leonardo da Vinci „Energia jądrowa i konwencjonalna – za i przeciw”. W maju 2006 roku absolwenci Technikum przystąpili do pierwszej „nowej matury”, natomiast w czerwcu tego samego roku – do pierwszego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w nowej formule. 3 listopada 2006 roku, w ramach termomodernizacji szkoły, zakończono remont instalacji centralnego ogrzewania budynków Zespołu Szkól nr 1 i internatu. Szkoła wzbogaciła się także w nowoczesne wyposażenie pracowni telekomunikacyjnej w ramach środków unijnych oraz czterech pracowni informatycznych, z programu Ministerstwa Edukacji Narodowej. Rok szkolny 2007/2008 upłynął pod znakiem uroczystości karmelitańskich setnej rocznicy śmierci św. Rafała Kalinowskiego. W dniach 17–20 kwietnia 2008 roku odbyła się autokarowa wycieczka do Wilna (Litwa), miejsca narodzin naszego patrona. Od 20 marca do 30 kwietnia 2008 roku uczniowie Technikum Komunikacyjnego, w ramach praktyk zawodowych, przebywali w partnerskiej szkole w Paks (Węgry).

Rekrutacja

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH TECHNIKUM, ZASADNICZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ ORAZ SZKOŁY POLICEALNEJ W ZESPOLE SZKÓŁ NR 1 IM. ŚW. RAFAŁA KALINOWSKIEGO W KRAKOWIE W ROKU SZKOLNYM 2011/2012

Podstawa prawna

1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232 ze zm.);

2. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2005 r. w sprawie zasad wydawania oraz wzorów świadectw, dyplomów państwowych i innych druków szkolnych, sposobu dokonywania ich sprostowań i wydawania duplikatów, a także zasad legalizacji dokumentów przeznaczonych do obrotu prawnego z zagranicą oraz zasad odpłatności za wykonywanie tych czynności ( Dz. U. Nr 58, poz. 504 ze zm.);

3. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. nr 46 poz. 432 ze zm.);

4. Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. nr 96 poz. 873);

5. Decyzja Małopolskiego Kuratora Oświaty w Krakowie z dnia 4 stycznia 2011 r. w sprawie terminów rekrutacji na rok szkolny 2011/2012 (KPU.I.MM.517/1/11 ze zm.);

6. Komunikaty Urzędu Miasta Krakowa w sprawie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych;

7. Statut Zespołu Szkół nr 1 im. św. Rafała Kalinowskiego w Krakowie.

TECHNIKUM KOMUNIKACYJNE NR 25 czteroletnie na podbudowie gimnazjum

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA NR 27 trzyletnia na podbudowie gimnazjum

I. Rekrutację kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjna powołana przez Dyrektora Szkoły.

II. Dokumenty obowiązujące przy przyjęciu:

-podanie ze wskazaniem wybranego zawodu; druk dostępny w sekretariacie i na stronie internetowej szkoły www.tk.krakow.pl (pobierz podanie) ,

-karta informacyjna wydana przez gimnazjum,

-świadectwo ukończenia gimnazjum,

-zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego,

-zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie wystawia sekretariat szkoły),

-karta zdrowia,

-trzy zdjęcia,

-ew. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej,

-ew. zaświadczenie o zdobyciu tytułu laureata konkursu lub olimpiady.

III. Terminy rekrutacji:

Termin Działanie
od 4 maja 2011 r. do 15 czerwca 2011 r. do godz. 15:00 Składanie dokumentów do wybranych szkół. Kandydaci kończący gimnazjum, które jest objęte systemem rekrutacji elektronicznej, dokonują rejestracji w macierzystym gimnazjum. W przypadku gdy tylko wybrane szkoły objęte są systemem, a gimnazjum nie jest objęte, kandydaci składają podanie wyłącznie w szkole pierwszego wyboru;
do 17 czerwca 2011 r. do godz. 10:00 Dokonywanie ewentualnych zmian w decyzji o wyborze szkoły;
od 22 czerwca 2011 r. do 27 czerwca 2011 r. do godz. 15:00 Dostarczenie do wybranych szkół kopii świadectwa i zaświadczenia o wyniku egzaminu gimnazjalnego, z wyjątkiem szkół będących w systemie rekrutacji elektronicznej;
29 czerwca 2011 r. godz. 13.00 Ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej oraz listy kandydatów niezakwalifikowanych do przyjęcia do oddziałów klasy pierwszej;
do 30 czerwca 2011 r. do godz. 14:00 Potwierdzanie woli podjęcia nauki w szkole przez kandydatów umieszczonych na listach zakwalifikowanych do przyjęcia, poprzez dostarczenie oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego oraz karty informacyjnej;
1 lipca 2011 r. do godz. 12:00 Ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list przyjętych do szkoły;
do 4 lipca 2011 r. do godz. 10:00 Składanie przez uczniów nieprzyjętych do wybranej szkoły oryginałów dokumentów do szkół, które dysponują wolnymi miejscami;
4 lipca 2011 r. do godz. 13:00 Ogłoszenie przez szkolne komisje rekrutacyjno-kwalifikacyjne list przyjętych do szkoły;

od 25 sierpnia 2011 r. do

30 sierpnia 2011 r.

Dodatkowa rekrutacja.

IV. Kryteria rekrutacji do Technikum Komunikacyjnego i Zasadniczej Szkoły Zawodowej

1. Komisja rekrutacyjna uwzględni:

a. oceny z następujących zajęć edukacyjnych:

• Na kierunek – technik informatyk, technik logistyk:

-język polski

-matematyka

-informatyka

-język obcy (w przypadku dwóch języków uwzględnia się lepszy wynik)

• Na kierunki – technik telekomunikacji, technik elektronik, technik mechanik, technik pojazdów samochodowych, technik elektroenergetyk transportu szynowego, technik automatyk sterowania ruchem kolejowym, technik dróg i mostów kolejowych

-język polski

-matematyka

-technika

-język obcy (w przypadku dwóch języków uwzględnia się lepszy wynik)

• Na kierunek – mechanik pojazdów samochodowych, elektromechanik pojazdów samochodowych:

-język polski

-matematyka

-technika

-język obcy (w przypadku dwóch języków uwzględnia się lepszy wynik)

b. szczególne osiągnięcia ucznia

V. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w gimnazjum i za szczególne osiągnięcia ucznia

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski

dopuszczający – 2 punkty


dostateczny –10 punktów

dobry – 15 punktów

20 punktów

bardzo dobry – 18 punktów

celujący –20 punktów

Pierwsze wybrane zajęcia

jak w przypadku języka polskiego

20 punktów

edukacyjne

Drugie wybrane zajęcia

jak w przypadku języka polskiego

20 punktów

edukacyjne

Trzecie wybrane zajęcia

jak w przypadku języka polskiego

20 punktów

edukacyjne

Za szczególne osiągnięcia wymienione na  świadectwie kandydat może uzyskać:

W tym:

20 punktów

za świadectwo ukończenia gimnazjum z  wyróżnieniem

5 punktów

za udział w finale konkursów przedmiotowych organizowanych przez Małopolskiego Kuratora Oświaty i innych Kuratorów w  porozumieniu z MKO:

a. finalista konkursu ponadwojewódzkiego

b. finalista konkursu wojewódzkiego

10 punktów

8 punktów*

za osiągnięcia wpisane na świadectwie

(o wyborze konkursów i przydziale punktów decyduje Dyrektor ZS nr 1)

7 punktów

Absolwenci zwolnieni z egzaminu gimnazjalnego przez Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej

Liczbę punktów otrzymanych za oceny z języka polskiego i wybranych zajęć edukacyjnych mnoży się przez dwa.

Egzamin gimnazjalny

100 punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

200 punktów

* Kandydaci, którzy w latach szkolnych 2008/2009, 2009/2010 uzyskali w konkursach organizowanych przez kuratora oświaty tytuł finalisty konkursu wojewódzkiego otrzymują w procesie rekrutacyjnym na rok szkolny 2011/2012 – 10 punktów rekrutacyjnych.

a. Przeliczanie na punkty szczególnych osiągnięć wpisanych na świadectwie kandydata.

Przyznane punkty →

1 punkt

2 punkty

3 punkty

4 punkty

5 punktów

6 punktów

OSIĄGNIĘCIA SPORTOWE

II-III miejsce

w powiecie

I miejsce

w powiecie

lub

udział w etapie wojewódzkim

I - III miejsce

w województwie lub

udział w etapie ogólnopolskim

II – III ogólnopolski

I miejsce ogólnopolski

reprezentowanie Polski
w zawodach
i konkursach,
w których biorą udział reprezentacje narodowe

OSIĄGNIĘCIA ARTYSTYCZNE

II-III miejsce

w etapie powiatowym

I miejsce

lub

laureat konkursu powiatowego

I - III miejsce lub

laureat konkursu wojewódzkiego

II - III miejsce lub

finalista etapu ogólnopolskiego

I miejsce

lub

laureat etapu ogólnopolskiego

SZCZEGÓLNE OSIĄGNIĘCIA

(w konkursach niewymienionych
w decyzji MKO, organizowanych przez inne podmioty działające na terenie szkoły)

I-III miejsce

lub

laureat konkursu powiatowego

I - III miejsce lub

laureat konkursu wojewódzkiego

I –III miejsce

lub

laureat etapu ogólnopolskiego
OSIĄGNIĘCIA
W AKTYWNOŚCI NA RZECZ ŚRODOWISKA SZKOLNEGO

1 punkt

OSIĄGNIĘCIA
W AKTYWNOŚCI NA RZECZ INNYCH LUDZI (WOLONTARIAT, POŻYTEK PUBLICZNY)

3 punkty

b. Konkursy organizowane przez Małopolskiego Kuratora Oświaty oraz przez innych Kuratorów w porozumieniu z MKO, uwzględniane w procesie rekrutacji:

-Konkurs Języka Polskiego

-Konkurs Języka Angielskiego

-Konkurs Języka Niemieckiego

-Konkurs Języka Francuskiego

-Konkurs Matematyczny

-Konkurs Biologiczny

-Konkurs Chemiczny

-Konkurs Fizyki i Astronomii

-Konkurs Historyczny

-Konkurs Geograficzny

-Konkurs Informatyczny

-Konkurs „Wiem więcej”

-Konkurs Biblijny

-Konkurs „Losy Żołnierza i Dzieje Oręża Polskiego w latach 1531 – 1683 od Obertyna do Wiednia”

-Konkurs „ Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej”

-Konkurs „Wojna z Narodem – 30. Rocznica wprowadzenia Stanu Wojennego w Polsce, opór, życie codzienne oraz reakcje międzynarodowe”

-Konkurs „Tadeusz Kościuszko – żołnierz wolności”

-Konkurs „Papież Słowianin – konkurs wiedzy o czasach i osobie Karola Wojtyły – Jana Pawła II”

-Konkurs „Losy Bliskich i losy Dalekich – życie Polaków w latach 1914 – 1989”

c. Lista dyscyplin sportu, których osiągnięcia kandydatów punktowane są w procesie rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych.

Dyscypliny indywidualne:

akrobatyka sportowa, badminton, biathlon, biathlon letni, bieg na orientację, biegi przełajowe, boks, bowling sportowy, brydż sportowy, gimnastyka artystyczna, gimnastyka sportowa, jeździectwo, judo, kajakarstwo, karate tradycyjne, karate WKF, kolarstwo szosowe, kolarstwo torowe, kręglarstwo, lekkoatletyka, łucznictwo, łyżwiarstwo figurowe, łyżwiarstwo szybkie, łyżwiarstwo szybkie – short track, narciarstwo alpejskie, narciarstwo klasyczne (biegi, skoki, kombinacja norweska), pięciobój nowoczesny, pływanie, pływanie synchroniczne, podnoszenie ciężarów, saneczkarstwo, skoki do wody, snowboard, sport kartingowy, strzelectwo sportowe, szachy, szermierka, taekwon-do ITF, taekwon-do WAF, taniec sportowy, tenis, tenis stołowy, triathlon, wioślarstwo, wspinaczka sportowa, zapasy styl klasyczny, zapasy styl wolny, żeglarstwo., żeglarstwo lodowe, modelarstwo kołowe.

Gry zespołowe :

baseball, golf, hokej na lodzie, hokej na trawie, kajak polo, koszykówka, piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, piłka siatkowa plażowa, piłka wodna, psie zaprzęgi, rugby, unihokej.

W przypadku, gdy dyscyplina sportu nie jest umieszczona w powyższym wykazie, a absolwent gimnazjum legitymuje się odpowiednim dokumentem potwierdzającym uzyskanie osiągnięć sportowych – szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna decyduje o uwzględnieniu tej dyscypliny sportu w procesie rekrutacji.

VI. Postanowienia końcowe

1. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w Statucie Szkoły.

2. O przyjęciu decyduje miejsce na liście rankingowej.

3. Uczniowie są przyjmowani do wybranego oddziału szkoły w kolejności zgodnej z sumą punktów do wyczerpania planowanego limitu miejsc.

4. Utworzenie oddziału w określonym zawodzie będzie uwarunkowane liczbą kandydatów.

VII. Informacje dodatkowe

1. Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej, składając dokumenty do wybranej szkoły, posługuje się wyłącznie kopiami świadectw ukończenia gimnazjum i zaświadczeń o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego.

2. Uczeń dostarczając do szkoły oryginał świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginał zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego potwierdza jednoznacznie wolę uczęszczania do niej od dnia 1 września 2011 r.

3. W dniu dostarczenia oryginału świadectwa zainteresowani uczniowie składają podanie o internat (wzór w sekretariacie szkoły).

4. Nieprzekazanie przez ucznia oryginału świadectwa do szkoły oraz brak informacji z innych szkół o jego deklaracji woli w terminie określonym niniejszym postanowieniem jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy przyjętych.

5. Komisja Rekrutacyjna przygotowuje listę rezerwową kandydatów.

6. Kandydatom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w terminie 3 dni od jej ogłoszenia. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

7. Informacji udziela sekretariat szkoły: tel. 012-411-01-75 w.80, 012-411-96-00 w.80 lub 012-411-54-34

SZKOŁA POLICEALNA NR 15

dwuletnia na podbudowie liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum

I. Rekrutację kandydatów ubiegających się o przyjęcie do klasy pierwszej przeprowadza Szkolna Komisja Rekrutacyjno-Kwalifikacyjna powołana zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

II. Dokumenty obowiązujące przy przyjęciu:

-podanie o przyjęcie do szkoły (ze wskazaniem wybranego zawodu); druk podania dostępny w sekretariacie,

-świadectwo ukończenia szkoły średniej,

-zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kształcenia w wybranym zawodzie (skierowanie wystawia sekretariat szkoły),

-trzy zdjęcia,

-ew. opinia poradni psychologiczno-pedagogicznej.

III. Terminy rekrutacji:

do 20 sierpnia 2011 r. - składanie oryginałów dokumentów w sekretariacie szkoły

25 – 26 sierpnia 2011 r. – ew. rozmowy kwalifikacyjne

29 sierpnia 2011 r. – ogłoszenie list przyjętych

IV. Kryteria rekrutacji do Szkoły Policealnej

1. Do Szkoły Policealnej przyjmowani są kandydaci, którzy ukończyli szkołę dającą wykształcenie średnie.

2. O przyjęciu decyduje konkurs świadectw i wynik rozmowy kwalifikacyjnej*.

3. Komisja rekrutacyjna uwzględni:

a. oceny z następujących zajęć edukacyjnych:

• na kierunek - technik informatyk, technik logistyk:

-język polski

-matematyka

-informatyka/technologia informacyjna

-język obcy (w przypadku dwóch języków uwzględnia się lepszy wynik)

b. zdany egzamin maturalny

c. wynik rozmowy kwalifikacyjnej*

V. Zasady przyznawania punktów za oceny uzyskane w szkole policealnej

Zagadnienie

Punktacja szczegółowa

Punktacja maksymalna

Język polski

dopuszczający – 2 punkty


dostateczny –10 punktów

dobry – 15 punktów

20 punktów

bardzo dobry – 18 punktów

celujący –20 punktów

Pierwsze wybrane zajęcia

jak w przypadku języka polskiego

20 punktów

edukacyjne

Drugie wybrane zajęcia

jak w przypadku języka polskiego

20 punktów

edukacyjne

Trzecie wybrane zajęcia

jak w przypadku języka polskiego

20 punktów

edukacyjne

Za zdany egzamin maturalny

20 punktów

Za rozmowę kwalifikacyjną*

20 punktów

Maksymalna ilość punktów uzyskanych w wyniku rekrutacji

100 punktów

* W przypadku, gdy liczba kandydatów nie przekroczy liczby miejsc, Szkolna Komisja Rekrutacyjna zastrzega sobie prawo odstąpienia od przeprowadzania rozmów kwalifikacyjnych.

VI. Postanowienia końcowe

1. Komisja Rekrutacyjna może tworzyć listę rezerwową kandydatów.

2. Kandydatom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Zespołu Szkół nr 1 w terminie 3 dni od jej ogłoszenia. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

3. Informacji udziela sekretariat szkoły: tel. 012-411-01-75 w.80, 012-411-96-00 w.80 lub 012-411-54-34

VII. Informacje dodatkowe

1. Kandydat do szkoły policealnej, składając dokumenty do wybranej szkoły, posługuje się wyłącznie oryginałem świadectwa ukończenia szkoły (liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego, technikum)

2. Uczeń dostarczając do szkoły policealnej oryginał świadectwa ukończenia szkoły potwierdza jednoznacznie wolę uczęszczania do niej od dnia 1 września 2011 r.

3. W dniu dostarczenia oryginału świadectwa zainteresowani uczniowie składają podanie o internat (wzór w sekretariacie szkoły).

4. Nie przekazanie przez ucznia oryginału świadectwa do szkoły oraz brak informacji z innych szkół o jego deklaracji woli w terminie określonym niniejszym postanowieniem jest jednoznaczne ze skreśleniem go z listy przyjętych.

5. Komisja Rekrutacyjna przygotowuje listę rezerwową kandydatów.

6. Kandydatom przysługuje prawo do odwołania się od decyzji Szkolnej Komisji Rekrutacyjnej do Dyrektora Zespołu Szkół nr 1

7. w terminie 3 dni od jej ogłoszenia. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.

8. Informacji udziela sekretariat szkoły: tel. 012-411-01-75 w.80, 012-411-96-00 w.80 lub 012-411-54-34

Klasy

  • TECHNIK INFORMATYK
  • TECHNIK TELEKOMUNIKACJI
  • TECHNIK ELEKTRONIK
  • TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
  • TECHNIK LOGISTYK
  • TECHNIK ELEKTROENERGETYK
  • TECHNIK MECHANIK
  • TECHNIK DRÓG I MOSTÓW
  • TECHNIK MECHATRONIK
  • TECHNIK ELEKTRYK
 
 

Opinie

Nie posiadamy jeszcze żadnych opini o tej szkole!

Komentarze

Brak komentarzy

Aby dodać komentarz musisz się najpierw zalogować!

Dni Otwarte

Sylwetka Absolwenta